Hør her Schuberts "Ave Maria" - Bed for os Maria. Tast F11 for fuldskærm (IExplorer)

Mange finder kirkens gudsbillede alt for konservativt og autoritært, og selv blandt kirkens egne folk mener mange at Jesu bud om efterfølgelse, for at nå frem til Gud, er alt for strengt og urealistisk, og ikke skal tages så alvorligt, for "vi må følge med tiden".
Det moderne menneske idag "kan med sin fornuft selv vurdere" hvad der er rigtigt og forkert.
Men i virkeligheden ødelægger mennesket ikke kun sit eget liv med fordærv, og medvirker til at nedbryde Guds skaberværk !
Vi er en del af det, og klodens økologiske ballance er afhængig af vor åndelige sundhed, klodens sundhed. Vi skaffer os selv kaos og katastrofer, ødelæggelse af naturen, og påfører os selv nye sjælelige og legemlige sygdomme. (AIDS!)
Dette er en 800 ÅR GAMMEL VISION SOM RAMMER NUTIDEN MED UHYGGELIG AKTUALITET ! En vision af

HILDEGARD AF BINGEN
1098 - 1179

Hildegard af Bingen var nonne og grundlægger af to nonneklostre, det ene findes stadig og fungerer, i Bingen ved Rhinen, hvor Hildegards benediktinske tradition føres videre. På sin samtid ansetes hun for den største kapacitet indenfor teologi, læge- kunst, naturvidenskab og politik samtidig med at hun var digter, tegner og komponist, og blev rådspurgt af gejstlige og lægfolk fra nær og fjern. Hildegard blev en anset synsk, kristen spiritist og en af højmiddelalderens mest ærede og respekterede personligheder.

Synsk allerede som barn havde hun ofte fortalt sine forældre om, at Gud viste hende store og forunderlige ting, som hun ikke kunne forstå, og som forældre hellerikke kunne fatte. Hun kom i kloster og voksede op under kærlig omsorg og vejledning, og fik en klosterlig opdragelse og uddannelse.

Til trods for at være kvinde og nonne blev hun anset for at være tidens største kapacitet. Gejstlige og lægfolk, konger og kejsere kom rejsende fra hele Europa, eller de spurgte hende til råds pr. brev om politik, om sundhedsproblemer og især om teologiske og etiske spørgsmål. Mere end 300 breve er bevaret. Og i store pergamentbind har hun nedskrevet sine visioner: Mange, mange hundrede sider illustreret af hendes forunderlige farvestrålende billeder af Verdens skabelse, menneskets synd og nød, kirkens forfald, Kristus som Verdens forløser og de sidste tider.
Hildegard rejste rundt langs de tyske floder til hest eller med skib og holdt offentlige tordentaler mod kirkens ydre og indre fjender. Mod kættere som udefra underminerede den katolske tro, og mod de præster og lægfolk som indefra nedbrød kirken med verdsliggørelse og forfladigelse.

Det var i den dynamiske tid, riddertiden, korstogstiden, de store katedralers tid, kamp mod muhammedanernes, islams, muslimers hærgen. Hvor store sociale forandringer bragte opbrud også i folks tankemønstre og adfærd. Mennesket følte i den seneste middelalder stigende trang til at bestemme selv og anskue verden og tilværelsen udfra en menneskelig og verdslig målestok.

Det er Adam og Evas syndefald om igen ! Historien gentager sig.

KÆTTERE mente således at Gud var at finde i menneskets eget indre gennem meditation, og at de derfor slet ikke behøvede kirken og Jesu sakramenter. Jesus var et forbillede, men måske ikke Guds søn (en opfattelse som også idag breder sig i "nyreligiøse" bevægelser, ligesom islam).

Vellyst og ligegyldighed bredte sig derfor selv blandt gejstlige, og respekten for pavens og kirkens autoritet og kirkens mysterier, nedbrødes.

HILDEGARD så, at hvis man glemmer eller fornægter kirkens gudsbillede, dets dimension, så fornægter man også Kristi mystiske legeme, Kristi fysiske nærvær i historien som et mysterium. Så modarbejder man Guds frelsesplan, bibelens ældste skrifter, og den altomfattende Kristusproces: "I tidernes fylde at sammenfatte alt i Kristus, både det Himmelske og det jordiske" (2. testamente, brev til Efeserne 1. 10). Så falder verden fra hinanden i MENINGSLØSE ATOMER. Så fortaber mennesket sig ud i materialisme, egoisme, FREMMEDGØRELSE og ENSOMHED. Så ødelægger vi både naturen og hinanden.

Menneske og natur er intimt forbundet i en hellig organisme, hvis livgivende energi er Guds Kærlighed, som Hildegard kalder "den ildfyldte kraft". Derfor ødelægger mennesket med sit hovmod og sin egoisme klodens sundhed, sprænger verdensaltets helhed og mening, bringer kaos og katastrofer og medfører ødelæggelse af naturen. Og mennesket påfører sig selv stadig flere sjælelige og legemlige sygdomme.

Mennesket er et MIKROKOSMOS, der i mindste detaljer afspejler MAKROKOSMOS - Universet, og PÅVIRKER DET. Ligesom et træ ikke kun er et træ, skove er jordens lunger, renser atmosfæren og fornyer klodens ilt. Sådan er mennesket klodens, verdensaltets "lunger" og sjæl, hvis vi går tabt, går verdensaltet fortabt !

"Og jeg hørte, hvordan elementerne i et vildt skrig vendte sig mod Gud: Menneskene vælter os omkring som i en kværn med deres onde gerninger ... Luften udspyr urenheder på grund af menne- skene og udsender naturstridig og usund fugtighed, som får alt til at visne" siger Hildegard. FØR DET ER FOR SENT må vi genopdage at alt er helligt, at alt fysisk og guddommeligt er for- bundet i en levende og hellig organisme: Kirken som Kristi tilstedeværelse i Verden. Men kun i den katolske kirke findes læren om KRISTUS som det altomfattende sakramente, begyndelsen og enden, den store mystik DEN TREENIGE GUD Fader, Søn og Helligånd som holder alt levende i sin favn. Modsæt dig ikke. . .

Læs om kirkens ånd og sjæl, søg svar på tidens spørgsmål i
Det Levende Vand
et tværkirkeligt råd

Søger du en dybere mening, kan du søge alfabetisk i Biblen- mens du fortsat lytter til Ave Maria, det er nemt i BIBLEN ON-LINE
Og husk, du kan bede Jesu' mor, Maria, bede for dig ! Gud undfangede sin søn i den fattige jomfru Maria
(for Gud som skabte himmelen og jorden er alt muligt)
Hun fødte Guds søn - vor bror og frelser -
hun er hele menneskehedens mor, Guds udvalgte !
Hun er alle kvinders forbillede !
Hun har en særlig plads nær Guds hjerte !
Som enhver god mor !Gå ind i en hvilken som helst kristen kirke, nårsomhelst, alene eller under gudstjeneste, protestantisk eller katolsk, forskellen er svær at se. Her finder du fred og trøst - for Jesus fortæller os hvor dyrebare vi er "ikke en spurv falder til jorden uden det er min fars vilje. Så meget mere værd er I, og det er min fars vilje at ikke een af jer skal gå tabt" !

Går vi tabt, fordi vi har vendt os bort fra Gud, er det ikke Guds straf men vores egen straf. Hvis vi vender os bort fra lyset, er det så lysets skyld ? Er det så lyset der straffer os ?!

I radioen kan du hverdage kl. 8.10 på DR P2 (FM 102,3) følge dagens morgenandagt i Københavns Domkirke - og ALTID her på Internettet !
Dagens gode, blide ord og salmer at huske på dagen igennem !

Du kan også e-maile med en præst som har tid til at lytte, og råde dig her på Internettet
fader Leslie Dorn
lære om at bede en bøn m.m. i Den ældste kirke i Danmark


Et vejkrucifix i Søllerød"Vejkrucifix", en forsommermorgen         "Korsvejen", billeder om Jesus i Påsken Påskens billedertegnet jeg har båret siden jeg var 10 år

Jesus lovede os, at: Den der tror på mig skal leve, omend han dør
Det lovede Jesus den ene af røverne på Golgatha ved siden af ham selv - røveren som råbte: Jesus, husk mig når du kommer i dit himmerige !
Og Jesus svarede ham "Idag skal du være med mig i Paradis" - en røver ! Han var tilgivet alt, i det øjeblik han viste sin tro !! Sådan er vi alle tilgivet - når vi tror, og følger Jesus, som røveren !
ALLE har vi brug for tilgivelse, ALLE vil vi få tilgivelse næsten i samme øjeblik vi siger "JESUS" !!

Besøg JesusNet.dk - troens ABC

VIGTIGT ! Til alle forældre

Tanker om Skabelsen

Besøg verdenskirken, verdens største religion med mere end 1 milliard troende

Andre links som er værd at besøge

Baggrundsbillede: Jesus i bøn i Getzémane Have.           Smukke, inspirerende billeder til dig i fred og stilhed       
Privat side fremstillet af Kjeld Holsting, Nærum
E-mail Kjeld Holsting